WEB SİTESİ KULLANIM SÜREÇLERİ KAPSAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ VE KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Sayın ilgili,

Kanun uyarınca İSTANBUL Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 943300 sicil numarasıyla kayıtlı, 1600686340 vergi kimlik numaralı, Balmumcu Mah. Itri Sok. No:24 Beşiktaş / İstanbul adresinde mukim Be Positive Gıda Danışmanlık San. Ve Tic. A. Ş.  Veri Sorumlusudur.

VERİ SORUMLUSU olarak; ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, sayfa görüntüleme sayınız, kaydet butonu tıklama sayınız, ortalama oturum süreniz, dil tercihiniz, şehir ve ülke bilgileriniz, browser bilgileriniz, işletim sistem bilgisi, cihaz bilgisi, ilgi alanı kategorisi, sayfadaki link tıklama sayısı olmak üzere kimlik ve iletişim bilgileri tipindeki kişisel verileriniz;

 • İletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • İş faaliyetlerinin ve iş sürekliliğinin sağlanması faaliyetlerinin yürütülmesi,
 • Hizmet satışı ve yurt dışı organizasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Müşteri ilişkileri süreçlerinin yürütülmesi,
 • Yurt dışı pazarlama süreçlerinin yürütülmesi,

Amaçlarıyla bağlantılı, ölçülü ve sınırlı olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 5/2-c bendi uyarınca, bir sözleşmenin kurulması veya ifası için sözleşme taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayalı olarak otomatik veya herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenmektedir. Yukarıda bahsi geçen kişisel verileriniz BEPOSITIVE’ın yurt dışında yer alan iş ortaklarına aktarılacaktır.

BEPOSITIVE işbu aydınlatma metni kapsamında işlediği kişisel veri güvenliğine büyük önem vermektedir. Yetkisiz erişim, kayıp, hata, tahrifat ve veri sızıntısı gibi durumları engellemek, gidermek ve bu nevi riskleri amacıyla Şirket içi politikalar, idari tedbirler, teknik tedbirler ile uygun yönetim sistemlerinden faydalanılmaktadır. Söz konusu tedbirler ile veri korumaya yönelik Şirket standartlarının sürdürülmesi ve kişisel verilerin güvenliğinin sağlanması amaçlanmaktadır.

Mevzuata uygun olarak verileriniz BEPOSITIVE tarafından 2 yıl süre ile muhafaza edilmektedir. İşbu saklama süresinin sonunda kişisel verileriniz imha edilecektir.

İşbu aydınlatma metni, kişisel verilerinizi BEPOSITIVE’e sağlamanız için herhangi bir zorunluluk doğurmamaktadır. Bununla birlikte, açıklanan kişisel verilerinizin işlenmesini reddetmeniz halinde mevzuata bağlı koşulların sağlanamayacak olup bu halde BEPOSITIVE’e ait web sitesi üzerinden edindiğiniz hizmet sınırlandırılabilecektir.

Dilediğiniz zaman BEPOSITIVE’e başvurarak;

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amaca uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kanun’un 11. maddesinin (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendiniz aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme,

 

Haklarınızı kullanmayı talep edebilirsiniz. Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi, tarafımızdan veya www.bepositive.com.tr adresinden temin edebileceğiniz başvuru formunu doldurarak ıslak imzalı şekilde “Balmumcu Mah. Itri Sok. No:24 Beşiktaş / İstanbul adresine noter kanalıyla, iadeli taahhütlü posta yoluyla veya şahsi başvurunuzla ya da elektronik ortamda doldurduğunuz başvuru formunu mobil imzanızla, güvenli elektronik imzanızla imzaladıktan sonra KEP adresinizi veya Şirket’in veri kayıt sisteminde halihazırda kayıtlı olan e-posta adresinizi kullanarak info@bepositive.com.tr adresine iletebilirsiniz. BEPOSITIVE, bu kapsamdaki taleplere yazılı olarak cevap verilecekse, on sayfaya kadar ücret almadan; on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk lirası işlem ücreti alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Şirket tarafından talep edilebilecek ücret kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir. Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular BEPOSITIVE tarafından reddedilecektir.

BEPOSITIVE’ın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

———————————————– 

AÇIK RIZA BEYANI – YURT DIŞI AKTARIMINA İLİŞKİN

Web sitesinde pop-up olarak karşıma çıkartılan “Web Sitesi Kullanım Süreçleri Kapsamında Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Hakkında Aydınlatma Metni”ni okuduğumu, yukarıda belirtilen ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi, fotoğraf, sayfa görüntüleme sayınız, kaydet butonu tıklama sayınız, ortalama oturum süreniz, dil tercihiniz, şehir ve ülke bilgileriniz, browser bilgileriniz, işletim sistem bilgisi, cihaz bilgisi, ilgi alanı kategorisi, sayfadaki link tıklama sayısı olmak üzere kimlik ve iletişim bilgileri tipindeki kişisel verilerimin aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarıyla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olarak 6698 sayılı Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun (“Kanun”) madde 9/1 fıkrasında belirtilen kişisel verilerin yurt dışına aktarılmasına ilişkin ilgilinin açık rızasının bulunması hukuki sebebine dayalı olarak otomatik ve herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla ve veri güvenliğine yönelik alınması gerekli her türlü teknik ve idari tedbir tatbik edilerek yurt dışında yer alan META, Google, Youtube, Tiktok sosyal medya şirketleri, iş ortakları ve grup şirketlerine aktarıldığı hususunda bilgilendirildiğimi ve Kanun’un 11. Maddesinde sayılan haklarım ile bu haklarımı nasıl kullanacağıma ilişkin açık ve anlaşılır şekilde aydınlatıldığımı ve verdiğim açık rızayı dilediğim zaman geri alabileceğim yönünde açıkça bilgilendirildiğimi kabul ve beyan ederim.

Aydınlatma metninde belirtilen usul ve esaslar ile ilkeler doğrultusunda ilgili amaçlarla sınırlı kalmak kaydıyla; aydınlatma metninde belirtilen kişisel verilerimin BEPOSITIVE tarafından aydınlatma metninde belirtilen işleme amaçlarıyla sınırlı ve ölçülü olmak üzere işlenmesine ve yurt dışına aktarılmasına;

 

☐ Açık rıza gösterdiğimi kabul ve beyan ederim.

☐ Açık rıza göstermediğimi kabul ve beyan ederim.